Дата: 23.04.2024

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛВ ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА “СДРУЖЕНИЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ”,  ЕИК 176854876

            УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО,

На 30. 04. 2024 г. от 19:00 ч., съгласно Решение на УС, в гр. София, п.к.1618, р-н Витоша, ж.к. Бъкстон, ул. „Будилник“ № 4, ще се проведе Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Сдружение на завършилите Американския Университет в България”, регистрирано в СГС, фирмено дело № 120/2015 година, 5 състав, ЕИК 176854876.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Освобождаване от длъжност и отговорност на досегашни членове на Управителния съвет и избиране на нов състав.
  2.  Промяна на седалището на сдружението.
  3. Приемане на нов Устав.
  4. Разни.

При липса на кворум, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се провежда, ако има кворум. Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители и се прилага към протокола за него.

С уважение,  /Йордан Карабинов – Председател/

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top