AAA_Logo_RGB_notext

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА “СДРУЖЕНИЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ”, ЕИК 176854876

Дата: 14.06.2021

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА “СДРУЖЕНИЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ”, ЕИК 176854876

Дата: 14.6.2021

            УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО,

На 22. 06. 2021 г. от 18:00 ч., съгласно Решение на УС, в гр.София, п.к.1618, р-н Витоша, ж.к. Бъкстон, ул. „Будилник“ № 4, ще се проведе Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Сдружение на завършилите Американския Университет в България”, регистрирано в СГС, фирмено дело № 120/2015 година, 5 състав, ЕИК 176854876

Събранието ще се проведе при следния дневен ред: 

  1. Избор на нов състав на Управителния съвет и освобождаване от длъжност и отговорност на досегашния състав. 
  2. Приемане на Годишния финансов отчет на сдружението за 2020 година.
  3. Приемане на Доклад за дейността на сдружението за 2020 година.
  4. Разни. 

При липса на кворум, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се провежда, ако има кворум. Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители и се прилага към протокола за него.

За повече информация:

Симона Първанова,  тел: 0888414239; е-mail:  [email protected]

                                                             С уважение, 

                                                            /Йордан Карабинов – Председател/

This post is also available in: Bulgarian

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top