AUBG Alumni Association

Invitation to participate in the General Assembly of AUBG Alumni Association

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “СДРУЖЕНИЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ” 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО,

На 30. 03.2018г. от 12 ч., съгласно Решение на УС, в град София 1404, ж.к. Стрелбище, ул. Кестенова гора, бл. 113, вх. Г, ет. 4, ап. 100, ще се проведе Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел “Сдружение на завършилите Американския Университет в България”, регистрирано в СГС, фирмено дело № 120/2015 година, 5 състав.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Избор на нов Управителен съвет и освобождаване от отговорност на членовете на предходния Управителен съвет.
  2. Разни.

При липса на кворум, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се провежда, ако има кворум. Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители и се прилага към протокола за него.

За повече информация: 

Симона Първанова

Тел: 0888414239

Е-mail:[email protected]

С уважение,

/Йордан Карабинов – Председател/

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top