Дата: 30.05.2023

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛВ ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА “СДРУЖЕНИЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ”,  ЕИК 176854876

            УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО,

На 07. 06.2023 г. от 19:00ч., съгласно Решение на УС, в гр.София, п.к.1618, р-н Витоша, ж.к. Бъкстон, ул. „Будилник“ № 4, ще се проведе Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Сдружение на завършилите Американския Университет в България”, регистрирано в СГС, фирмено дело № 120/2015 година, 5 състав, ЕИК 176854876 Събранието ще се проведе при следния дневен ред: Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на Годишния финансов отчет на сдружението за 2022 година.
  2. Приемане на Доклад за дейността на сдружението за 2022 година.
  3. Прoмени в Устава на Сдружението.
  4. Разни.

При липса на кворум, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се провежда, ако има кворум. Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители и се прилага към протокола за него.

За повече информация: Йордан Карабинов,  е-mail: [email protected]

С уважение,  /Йордан Карабинов – Председател/

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top