Покана за Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел “Сдружение на завършилите американски университет в България” ЕИК 176854876

Уважаеми членове на сдружението „Сдружение на завършилите американски университет в България“ ЕИК 176854876,

 1. Деян Василев
 2. Боряна Занева
 3. Петър Шварц
 4. Августина Пашеева
 5. Антон Tонев
 6. Лучян Секаряну
 7. Владимир Русев
 8. Симона Парванова
 9. Йордан Карабинов
 10. Мартин Узунов
 11. Георги Малчев
 12. Тодор Караиванов

С тази покана бих искал да Ви поканя на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Сдружение на завършилите американски университет в България“ ЕИК 176854876. За повече подробности, моля вижте поканата по-долу.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “СДРУЖЕНИЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ”, ЕИК 176854876

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО,

На 05. 09. 2018г. от 12 ч., съгласно Решение на УС, в град София 1404, ж.к. Стрелбище, ул. Кестенова гора, бл. 113, вх. Г, ет. 4, ап. 100, ще се проведе Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел “Сдружение на завършилите Американския Университет в България”, регистрирано в СГС, фирмено дело № 120/2015 година, 5 състав, ЕИК 176854876

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Избор на нов Управителен съвет и освобождаване от длъжност и от  отговорност на членовете на предходния Управителен съвет.
 2. Разни.

При липса на кворум, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се провежда, ако има кворум. Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители и се прилага към протокола за него.

 

За повече информация:

Симона Първанова

Тел: 0888414239

email: [email protected]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top